بوسه سردار سلیمانی بر پیشانی ابراهیم حاتمی‌کیا

بوسه سردار سلیمانی بر پیشانی ابراهیم حاتمی‌کیا

سردار سلیمانی به تماشای «به وقت شام» نشست.

سرلشکر سلیمانی: فیلم «به وقت شام» مرا به گریه انداخت . از طرف مجاهدین و‌ رزمندگان از حاتمی کیا تشکر می کنم. از طرف مجاهدین و‌ رزمندگان از حاتمی کیا تشکر می کنم.