تیر خلاص شورای شهر تهران به اصلاحات بی رمق/دکتر حیصمی

تیر خلاص شورای شهر تهران به اصلاحات بی رمق/دکتر حیصمی

راستی چرا اصلاح طلبان دیگر توان پرداخت هزینه ندارند؟!
چرا با یک تشر عرصه را خالی می کنند و از جلو نظام به خط می شوند؟!

 

اگر دادستان پیشنهاد و یا اخطار به استعفای شهردار کرده اند، چرا آنها به زودی به خود لرزیدند و سراسیمه تیر خلاص را به اصلاحات زدند؟!
لطفا بی جهت گناه را به گردن دادستان و این و آن نیندازید!

 

گرگ تا زمانی گرگ است که طعمه اش میش بودن را پذیرفته باشد. اصلاحات زمانی اصلاحات بود و مورد اقبال عام بود که مردانش حاضر به حصر و سجن و تبعید بودند و هرگز تن به سازش و تسلیم برای حفظ موقعیت خود نبودند!

 

یاد این مردان صدیق همچنان در دل مردم زنده است. مشکل کنونی در اردوگاه رنگ باخته اصلاحات و مدعیان نوینش است.
چه می شد اگر اعضای شورای شهر در جلسه علنی، به جای نطق های مسامحه کارانه و پذیرش فوری استعفای تحمیلی شهردار، قدری برای حمایت و پاسداشت از رای مردم نطق می کردند و صراحتا از دخالت دادستان نقد می کردند.

 

چه می شد اگر به خرد و افکار عمومی پشتوانه رائیشان، احترام قائل می شدند و جسورانه در صحن شورا به این دخالت ها اعتراض می کردند و این ملغمه را با آنان در میان می گذاشتند.

 

چه می شد که اگر اعتراضات و ایستادگی ها موثر واقع نمی شد و این دخالت ها ادامه می یافت، دسته جمعی عطایش را به لقایش می بخشیدند و رای مردم را پس می دادند؟!

 

متاسفانه هیج صدائی، حتی به قدر یک جمله اعتراضی و منطقی، مانند آنچه مطهری اصولگرا بیان داشته است، از هیچکدام از ۲۱ نماینده اصلاحاتی شورای شهر شنیده نشد!!

 

مگر هدف اصلاحات، رقابت در کسب قدرت بوده، یا مقابله با انحراف در قدرت و اصلاح آن است؟!

 

این اقدام شورای شهر تهران، به ویژه با عنایت به کارکرد دولت دوازدهم، به منزله تیر خلاص به جان خسته و کم رمق اصلاحات بود و تنها راه احتمالی جبران آن انتصاب عاجل یک مدیر مقتدر و برند اصلاحاتی در راس شهرداری تهران و ادامه پیگیری پرونده های فساد در مدیریت سابق شهرداری تهران که رمزگشای خیلی از شبکه های فساد دیگر می باشد، است.

 

در غیر این صورت نباید هیچ کس دیگری را، بجز خود مدعیان نوین اصلاح طلبی، را سرزنش نمود. مانند آنچه که امروز و در سایه سکوت مرگبار مدعیان اصلاح طلبی، بر سر اصلاحات در استان خوزستان آمده است.