ردپای نور چشمی ها در حیاط خلوت «شرکت های کشت و صنعت کارون»

ردپای نور چشمی ها در حیاط خلوت «شرکت های کشت و صنعت کارون»

 

ردپای نور چشمی‌ها در حیاط خلوت «شرکت‌های کشت و صنعت کارون»/ منابه هنگفتی به جیب زده‌اندعباس پایی‌زاده نماینده مردم دزفول با اشاره به تحقیق و تفحص از «شرکت‌های کشت و صنعت کارون» اظهار کرد: گزارش نهای تحقیق و تفحص از «شرکت‌های کشت و صنعت کارون» تا ۲ ماه آینده پایانی خواهد گردید.

وی با اشاره به بعضی نتیجه های در جریان این تحقیق و تفحص تصریح نمود: طبق این تفحص باخبر گردیدیم که یکسری از اشخاص نورچشمی از حیاط خلوت کارون استفاده نمود اند که این اشخاص یکی از عاملان ورشکستگی شرکت‌های کشت و صنعت کارون شمرده می‌شوند.

این نماینده مجلس تاکید کرد: اعتقاد دارم این اشخاص منفعت های هنگفتی از رانت خواری خود در این شرکت‌ها به جیب زده‌اند که فعلاً نمی‌توان عدد و رقمی از آن‌ها را عنوان نمود.

وی تصریح کرد: اگر غیر از این مورد ها صورت قبول کند هیئت تحقیق و تفحص از شرکت های کشت و صنعت کارون و علاوه بر این سایر نمایندگان دارای تعهد می باشند که از همه ابزار‌های نظارتی مجلس در جهت منفعت های مرد استفاده نمایند./ میزان