رشد اقتصادی کشور در سال ۱۳۹۶ به ۳٫۷ درصد رسید

رشد اقتصادی کشور در سال ۱۳۹۶ به ۳٫۷ درصد رسید

بانک مرکزی اعلام کرد: رشد اقتصادی کشور به قیمت های ثابت سال ۱۳۹۰ در سال ۱۳۹۶ به عدد ۳٫۷ درصد رسید.

 

به گزارش تابا، بر اساس محاسبات مقدماتی و اولیه اداره حساب های اقتصادی این بانک، تولید ناخالص داخلی کشور به قیمت پایه و به قیمت های ثابت سال ۱۳۹۰ در سال ۱۳۹۶ به ۶۹۴۰٫۸ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به رقم مشابه سال ۱۳۹۵ به میزان ۳٫۷ درصد افزایش یافته است.

 

همچنین رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت نیز در دو مقطع زمانی سه ماهه چهارم سال ۱۳۹۶ و سال مذکور به ترتیب معادل ۸/۴ و ۶/۴ درصد بوده است.

 

بر اساس داده های حاصل از منابع آماری و برآوردهای مقدماتی انجام شده درخصـوص تولیـد ناخـالص داخلی کشور، نتایج اولیه نشان دهنـده آن اسـت کـه در سـال ۱۳۹۶ ،تولیـد ناخـالص داخلـی بـه قیمـت پایـه و بـه قیمت های ثابت سال ۱۳۹۰ از ۶۶۹۱٫۱هزار میلیارد ریال در سال ۱۳۹۵ بـه ۶۹۴۰٫۸ هـزار میلیـارد ریـال در سـال۱۳۹۶ افزایش یافته است.

 

نتایج مقدماتی حاصل از بررسـی رونـد تحـولات ارزش افـزوده۱ فعالیـت هـای اقتصـادی حاکی از برآورد رشد اقتصادی ۳٫۷درصدی برای سال ۱۳۹۶ است.

 

از سوی دیگر در سمت تقاضای اقتصاد و براساس برآوردهای اولیـه ای کـه در خصـوص اقـلام هزینـه ای اقتصاد همچون مخارج مصرف نهـایی خصوصـی، مخـارج مصـرف نهـایی بخـش دولتـی، تشـکیل سـرمایه ثابـت ناخالص و صادرات و واردات در سال ۱۳۹۶ به عمـل آمـده اسـت، رشـد اقـلام هزینـه ای فـوق الـذکر بـه ترتیـب ۲٫۵ ، ۳٫۹، ۱٫۴ ، ۱٫۸ و ۱۳٫۴ درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل است. در مجمـوع، رشـد هزینـه ناخـالص داخلی به قیمت بازار در سال ۱۳۹۶ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۳٫۸ درصد افزایش یافته است.

 

بر اساس گزارش بانک مرکزی، محاسبات انجام شده در خصوص نرخ رشد اقتصادی سال ۱۳۹۶ مقدماتی بوده و در معرض تجدید نظر قرار دارد.

 

علاقمندان می توانند برای دریافت گزارش تکمیلی و جداول مرتبط، به تارنمای بانک مرکزی مراجعه کنند.