میراث فرهنگی خوزستان نیازمند تحول/ماهان جعفری

میراث فرهنگی خوزستان نیازمند تحول/ماهان جعفری

مدتهاست که سازمان میراث فرهنگی استان دچار روزمرگی و بعضا پسرفت شده است و نیاز به تحول در این سازمان احساس می شود.

 

اما متاسفانه این سازمان نیز مانند بسیاری از ادارات کل استان با بی توجهی مدیر ارشد استان مواجه شده است.

میراث فرهنگی خوزستان که وظیفه خطیر حفظ و حراست از هویت خوزستان را دارد در دوران دکتر نشان دچار خطاها و لغزشهایی شده است که قابل اغماض نیست و بیم آن می رود که ادامه مدیریت ایشان، خسارات جبران ناپذیری به میراث فرهنگی کشور وارد آید.

 

در بخش گردشگری نیز کارنامه دکتر نشان از توفیقی برخوردار نبوده است و فرصتهای عظیم گردشگری استان به دلیل عدم شناخت مدیرکل و مدیریت نامطلوب یکی پس از دیگری فوت می شود.

امیدواریم در دوره ی دوم ریاست جمهوری آقای روحانی تغییرات اساسی در میراث فرهنگی و گردشگری خوزستان روی دهد و اخبار خوشی را از آنجا بشنویم.