میزان رضایتمندی مردم از جریانات سیاسی کشور

میزان رضایتمندی مردم از جریانات سیاسی کشور

مدت ها بود که اصول گرایان فاقد گفتمانی منطقی در مواجهه با مردم بوده اند به گونه ای که احمدي نژاد با دو دوره چهارساله عملکرد اجرایی خود تیر خلاص را به بدنه ی جریان اصول گرایان وارد کرد، اما اصولگرایان در برخوردهای فرسایشی با اصلاح طلبان این جریان را هم در اذهان عموم با خود به زیر کشیده اند، و مردم را دچار یاس سیاسی و از هر دو جریان خسته کرده اند، و به خاطر عدم مقبولیت مردمی خود با ابزارهاي متصل به بدنه ی جریان خود در نهادهاي انتصابی, ترمز اصلاح طلبان را هم کشیده اند و مانع از موفقیت اصلاح طلبان شده اند.

 

از طرفی نمایندگان مجلس که از فیلتر شوراي نگهبان عبور می کنند عمدتا کسانی می باشند که از قبل دچار یک نوع خودسانسوري براي عبور و از نظارت استصوابی هستند که بعد از استراتژی عبور فیلتر شوراي نگهبان و کسب آراي نسبی مردم همواره ترس از رد صلاحیت در دور بعد باعث شده تا در طول دوران نمایندگی فاقد توانایی نقد قدرت و ارائه طرح و تصویب و اظهارنظر در مورد طرح و لوایح باشند.

 

 

شوراي نگهبان نقش بزرگی در شکل گیري قوه مقننه و به تبع آن در قوه مجریه دارد و اعضاي این شورا هم که مشخص است که هرگز به دست اصلاح طلبان نبوده است به این مسئله، تریبونهاي نماز جمعه و جماعات، بازار، سایر نهادهاي انتصابی را اضافه کنید، که نقش نیروهاي امنیتی موازي بر کسی پوشیده نیست.

 

طبعا سیاست خارجی و تبعات آن در عدم سرمایه گذاري و در نتیجه سیل عظیم بیکاري، در مجموع این مسائل اصلاح طلبی را هم به فرسایش کشیده است و درحال حاضر هردو جریان خسته و ناتوان از حل مسائل مختلف کشور مجبور هستند تاوان عملکرد ناصحیح سیاسی خود را به مردم ایران بپردازند، در صورتیکه می بینیم که مردم علیرغم همه این مسائل همواره با شرکت گسترده خود در انتخابات دنبال مفري براي فرار از این بن بست بوده اند،اما به نتیجه نرسیده اند.

 

 کیکاوس دشتگلی پور فعال اصلاح طلب